بهترین گز اصفهان چه تفاوتي بين قند و نبات وجود دارد؟

چه تفاوتي بين قند و خاصيت نبات وجود دارد؟

ماده اوليه در شکر، قند و نبات يکسان است ولي کريستال‌هايي که در نبات ايجاد مي‌شود از نظر وضعيت فيزيکي و نوع کريستال‌هايشان با قند و شکر متفاوت است.

ادامه مطالعه